Allmänna Villkor

Tillämplighet och definitioner

Dessa allmänna villkor (''Villkoren'') gäller för avtal varigenom en kund (''Köparen'') köper produkter från Boulevard Media AB / Profilo (''Säljaren'') samt för offerter, beställningar och andra affärsförbindelser i anslutning till sådant köp.

Köpare hittar information om priser och artiklar via profilo.se. Köpare gör bindande beställning och godkänner villkoren genom att digitalt acceptera offert och eventuellt korrektur.

Avtalsvillkor som avviker från vad som anges i Villkoren, såsom exempelvis allmänna villkor anvisade av Köparen, gäller endast om de avtalats och godkänts skriftligen av firmatecknare för Boulevard Media AB / Profilo

Avtalets ingående och innehåll

Säljarens offert är inte bindande. Köpare gör bindande beställning och godkänner villkoren genom att digitalt acceptera offert och eventuellt korrektur genom Mina Sidor på Säljarens Webbplats.

De kvantiteter som anges i Avtalet är ungefärliga och kan variera. Säljaren reserverar sig för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10%. av varor med tryck. Säljaren har rätt att inom angiven avvikelse fakturera levererat antal.

Priser

Samtliga priser på Säljarens Webbplats är angivna i Svenska kronor och är exklusive mervärdesskatt.
Detta innebär att Köpare står för fraktkostnader och emballage.

Samtliga priser som anges på Säljarens Webbplats gäller tillsvidare, och kan när som helst utan avisering att ändras. Tillfällen då de kan komma att ändras är exempelvis valutakursändringar, råmaterialpriser, skatter eller felskrivningar.

Samtliga produkter på Säljarens Webbplats omfattas av prisgaranti. Prisgarantin gäller för identiska varor som erbjuds av svenska företag, via allmänt publicerade priser i webshop eller i tryckt katalog, till lägre pris vid samma kvantitet. Prisgarantin innefattar inte specifik leveranstid. Anspråk på prisgaranti måste göras före godkännande av beställning och styrkas med kopia på erbjudandet. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst återkalla detta erbjudande.

Produkt

Samtliga produktbilder på säljarens webbplats skall ses som en ungefärlig visning om produktens färg och utförande. Om köpare vill säkerställa produktens färgnyans, utförande samt funktion skall ett provexemplar beställas av säljaren innan beställning läggs.

Vissa produkter är delvis handgjorda. Det innebär att Köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser, så som färg och storlek.

Köparen förbinder sig att själv försäkra sig kring hur produkten skall användas, rengöras och underhållas.

Korrektur

Vid avtal innehållandes tryckta produkter får köparen godkänna ett korrektur via e-mail. Korrektur skall ses som en fingervisning av slut- resultatet och exakt storlek eller placering på tryck garanteras ej, om inte annat avtalats.

Korrekturet är helt avgörande för produktens utseende. Köparen måste därför noggrant gå igen om korrekturet och se att allt stämmer med beställning. Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrektur och att skriftligen påpeka dessa till säljaren innan korrektur godkänns och produktion inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typsnitt, stavning etc övergår på köparen.

Om köparen har specifika krav på hur eller var trycket skall placeras måste dessa meddelas skriftligen till säljaren.

Säljaren ansvarar ej för fel som inte är rättade i ett godkänt korrektur.

Märkning

Vissa märkningsmetoder (Ex. screentryck, digitaltryck, brodyr eller lasergravyr) utförs helt eller delvis för hand. Det innebär att köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser gällande tryckets färg, storlek och placering.

Vid brodyr uppskattas den av köparen angiven färgreferens till närmaste trådnyans. Antalet färger på trådar är färre än antalet PMS-, CMYK-referenser.

Nyansen på lasergravyr varierar beroende på vilket material som graveras.

Exakt PMS eller CMYK nyans kan aldrig garanteras. De referenser som används, PMS & CMYK, är referenser och inga givna färger som finns färdigblandade. En tryckt eller digital färgreferens kan avvika från färdig produkt beroende på hur färgerna visas på olika material samt att förutsättningarna för bildskärm, skrivare och tryckverk är olika. Material, luftfuktighet, temperatur mm kan påverka trycket vilket gör att även en återkommande order kan få annan nyans än tidigare produktion.

Köpare har möjlighet att beställa ett provexemplar med sin logotyp mot en extra avtalad kostnad för att säkerställa att köpare får den färg som önskas. Köparen ska meddela säljaren skriftligen, innan korrekturet godkänns, att man önskar ett provtryck.

Leveranstid

Säljaren kommunicerar två olika typer av leveransdatum; ''uppskattat'' och ''avtalat''. Uppskattat är standard.

Ett uppskattat leveransdatum anges i veckor och räknas från den dag då köparen godkänner offert via email. Angivet leveransdatum är uppskattat och avvikelse kan förekomma.

Avtalad deadline anges som ett exakt datum och avser den dag då köparen avtalat att senast skall ha produkterna tillhanda. Säljaren har rätt att leverera tidigare än avtalat leveransdatum.

Säljaren ansvarar ej för förseningar orsakade av tredje part så som speditör, eller att mottagare inte finns på plats vid leverans.

Det är köparens ansvar att eventuell önskat leveransdatum står utskrivet på avtal innan offert godkänns.

Köparen är ansvarig för att den angivna adressen är bemannad vardagar mellan klockan 08:00 - 17:00 om inte annat avtalats.

Transport & Leveransvillkor

Köparen ansvarar för att informera säljaren om den angivna leveransadressen är en privat adress. Detta gäller även företag skrivna på en privat adress.

Köparen ansvarar för att den angivna leveransadressen är bemannad vardagar mellan klockan 08:00 - 17:00.

Köparen ansvarar för att informera om eventuella leveranshinder, så som trappor, portkod, vägbom och att de förmedlas till säljare innan köparen godkänner offert.

Säljaren har rätt att delleverera en beställning, om ej annat avtalats skriftligen.

Säljaren förmedlar alltid angiven kontaktinformation till speditör vid leverans, men kan inte garantera att speditör kontaktar mottagare inför leverans.

Köparen är ansvarig att kontrollera att rätt antal kollin levererats, samt uppmärksamma och dokumentera eventuella emballageskador innan godset kvitteras.

Betalning

Om köpares kreditvärdighet av säljaren bedöms som god, ges 30 dagar netto mot faktura. Kreditbedömning görs först efter godkänd offert. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor efter att köparen har godkänt offert.

Betalningsalternativ för företag och organisationer som ej är kreditvärdiga är förskott via betalkort, alternativt med Bankgiro.

Om köparen har angivit avtalat leveransdatum kan endast datumet garanteras under förutsättning att betalning är säljaren tillhanda samma dag som köparen godkänt offert och korrektur.

Vid en situation då betalning ej är säljaren tillhanda inom avtalad tid förbehåller sig säljaren att debitera dröjsmålsränta (f.n. 24% per år). Köpare får i de fall en påminnelsefaktura skickas ut även betala 50 kr i påminnelseavgift. Produkterna tillhör säljaren fram tills det att full betalning erlagts för de beställda produkterna.

Returrätt

Samtliga varor produceras specifikt för Köpare vilket innebär att alla ordrar alltid är bindande. Köpare har rätt att ansöka om orderannullering av Säljare, och Säljaren tar beslut utifrån det enskilda fallet.

Annullering

Om ett avtal önskas annulleras av köpare innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör inhämtas och godkännas.

Säljaren har vid godkänd annullering rätt att debitera de kostnader som dittills uppstått, såsom exempelvis kostnader för (i) korrektur, tryckunderlag, provtryck och andra handlingar, (ii) klichéer, verktyg och annan utrustning, (iii) råmaterial, (iv) själiga kostnader för arbetet med att framställa och ställa i ordning handlingen, utrustningen eller råmaterialet samt (v) andra skäliga avvecklingskostnader med ett minimum på 950 kr per avtal.

Reklamation

Varor som är felaktiga skall reklameras inom 10 dagar. Köpare ska då kontakta säljaren skriftligen och reklamera de fel som inte uppkommit under transporten. Om fel uppkommit under transporten, ska köparen vända sig direkt till transportören.

Köpare har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid. Säljaren är fri från ansvar för kostnader som uppstått för köparen vid felaktig eller försenad leverans.

Reklameras inte varan inom 10 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

Vid godkänd reklamation skall hela leveransen returneras för att full kompensation ska kunna ges om inte annat avtalats. Saknas produkter, kompenseras för den andel som returneras till säljaren. Köparen förbinder sig att ej returnera produkter innan säljaren givit samtycke.

Referens

Köparen godkänner att produkter som beställs används som digitala referenser på säljarens webbplats eller i andra digitala medier.

Friskrivningar

Säljaren ansvarar inte för intrång i tredjemans immateriella rätt om sälljaren har modifierat, skapat eller tillverkat produkten enligt köparens anvisningar eller enligt köparens skiss, ritning, modell, specifikation eller annan dokumentation från köparen. Köparen ska hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådant intrång.

Säljaren ansvarar inte för skada som produkten orsakar på fast eller lös egendom eller på person eller för följderna av sådan skada, om skadan inträffar efter risken för produkten gått över på köparen. Köparen ska hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada.

Befrielsegrund

Om fullgörande av säljarens åtganden förhindras på grund av omständighet som säljaren inte kunnat råda över, såom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, översvämning, naturkatastrof, terroristattack, krig, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande handels- eller valutarestriktioner, brist på transportmedel, allmän varubrist, inskränkningar i tillförseln av el- energi, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Säljarens ansvar

Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 15% av säljarens försäljningspris. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köpare lider genom säljarens dröjsmål. Säljaren tar inget ansvar för indirekta förluster.

Tvist

Svensk lag tillämpas på detta avtal. Tvist som inte kan lösas genom föregående förhandling mellan parterna ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Platsen för förfarandet ska vara Stockholm och språket skall vara svenska. Detta ska dock inte hindra Boulevard Media AB / Profilo från att kunna driva in en klar och förfallen fordran på betalning genom ett exekutivt förfarande eller från att, Boulevard Media AB / Profilo så väljer, att låta behörig allmän domstol lösa tvister med avvikelse från ovan nämnda skiljeklausul.